REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(Polityka prywatności)

 1. PLANT-I-BOOST SIA, nr rej. 40203405788, Antonijas iela 5, Ryga, LV-1010, (zwana dalej „Podmiotem przetwarzającym”, „my”, „nasz”) przetwarza Twoje dane osobowe, które są gromadzone na stronie internetowej www.meslolojums.lv lub przekazywane w formie papierowej.
 2. Zgodnie z celami określonymi w regulaminie oraz w niezbędnym zakresie przetwarzamy następujące zbiory (kategorie) Twoich danych osobowych:
 Zbiory danych osobowych 

 (kategorie)

Opis
 Twoje dane kontaktowe  Informacje do kontaktu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 Twoje dane identyfikacyjne  Imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia.
 Twoje dane finansowe  Numer rachunku bankowego, zobowiązania kredytowe i inne zobowiązania, informacje o wykonaniu lub niewypełnieniu zobowiązań kredytowych, informacje o zarobkach i innych dochodach.
 Informacje związane z twoim wykształceniem i rodziną  Informacje o stanie rodzinnym i członkach rodziny.
 Informacje związane z Twoją działalnością zawodową  Twoje miejsce pracy, zawód, stanowisko, rodzaj zawodu, staż pracy.
 Twoje dane wizualne  Twoje zdjęcia, filmy z Twoim udziałem.
 1. Zaświadczamy, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż opisane w niniejszym regulaminie. Przekazując dane osobowe do przetwarzania, potwierdzasz, że robisz to dobrowolnie.
 2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

Zanim zaczniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zawsze uprzednio ocenimy cele, dla których przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli robimy to, opierając się na co najmniej jednej z poniższych podstaw, tj. przetwarzamy Twoje dane osobowe do:

 1. a)    Twoje dane kontaktowe: przesyłania pocztą elektroniczną informacji dotyczących produktów oferowanych przez PLANT-I-BOOST SIA; kontaktu telefonicznego lub przesyłania za pośrednictwem telefonu informacji dotyczących produktów oferowanych przez PLANT-I-BOOST SIA;
 2. b)    Twoje dane identyfikacyjne: sporządzania, zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 3. c)    Twoje dane finansowe: oceny Twojej siły nabywczej, sporządzania, zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 4. a)    Informacje związane z Twoim wykształceniem i rodziną: oceny Twojej siły nabywczej, sporządzania, zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 5. b)    Informacje związane z Twoją działalnością zawodową: oceny Twojej siły nabywczej, sporządzania, zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
 6. c)    Twoje dane wizualne: przeprowadzania kampanii reklamowych i marketingowych;
 7. d)    Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu dostarczenia Ci produktów oferowanych przez PLANT-I-BOOST SIA;
 8. e)    Dane osobowe mogą być wykorzystywane do analizy skuteczności oferowanych przez nas produktów i usług, sytuacji rynkowej, konsumentów i produktu, jednakże dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim w procesie analizy.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 •  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) (Twoja zgoda);
 •  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu wykonania umowy);
 •  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes).
 •  art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).
 1. Uzasadnione interesy

Naszym uzasadnionym interesem jest sprzedaż, promocja i dystrybucja nawozu firmy PLANT-I-BOOST SIA.

 1. Odbiorcy danych osobowych

W trakcie przetwarzania Twoje dane osobowe będą przekazywane usługodawcom, którzy świadczą nam usługi informatyczne, usługi dostarczania poczty elektronicznej i inne podobne usługi. Oświadczamy, że ww. usługodawcy będą przetwarzać dane tylko w trakcie świadczenia nam usług w celu zapewnienia komunikacji z Tobą w sprawie produktów oferowanych przez PLANT-I-BOOST SIA, a także w celu sporządzenia dokumentów prawnych, które mogą być niezbędne w procesie sporządzania umów lub innych dokumentów prawnych, a także w celu zapewnienia ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, lub innych osób fizycznych. W przypadkach określonych w przepisach prawa dane mogą być przekazywane do organów państwowych / organów ścigania, takich jak organy śledcze, sądy, komornicy itp.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów związanych z produktami oferowanymi przez PLANT-I-BOOST SIA. Dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia ww. czynności, w tym ewentualnych terminów na wniesienie odwołania, ale po upłynięciu tego czasu zostaną one usunięte i nie będą przechowywane. Jeżeli przepisy prawa Republiki Łotewskiej przewidują obowiązkowe przechowywanie jakichkolwiek danych, przepisy te będą przestrzegane. Zapewniamy przechowywanie Twoich danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewnienie fizycznego i środowiskowego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, ograniczenie praw dostępu do Twoich danych osobowych, wdrożenie minimalizacji danych, przesyłanie Twoich danych osobowych w postaci zaszyfrowanej, zapewnienie ochrony sieci komputerowej i urządzeń osobistych, wykonywanie kopii zapasowych danych i innych środków ochrony, a tym samym zapewnienie również ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.

W ramach przetwarzania przez nas danych osobowych dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczony do naszych upoważnionych pracowników oraz upoważnionych pracowników naszych współpracowników, dla których są one niezbędne do wykonywania swoich obowiązków służbowych i którzy przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami technicznymi i organizacyjnymi przetwarzania danych osobowych określonymi w przepisach prawa.

 1. Kampanie marketingowe i reklamowe 

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania drukowanych materiałów marketingowych i reklamowych lub publikacji w internecie.

 1. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Jeśli w rozumieniu RODO jesteś osobą, której dane dotyczą (na przykład jesteś obywatelem UE i przekazujesz nam swoje dane osobowe), masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do informacji. Masz prawo do otrzymania informacji o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe. Masz prawo otrzymać bezpłatną kopię swoich danych osobowych, które przechowujemy, w powszechnie używanym formacie elektronicznym.
 • W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o określenie zakresu Twojego żądania, aby dokładniej wskazać, jakich informacji i jakich operacji przetwarzania dotyczy żądanie, a także poprosić Cię o wyjaśnienie podstaw żądania.
 • W przypadkach, w których przepisy prawa na to nie zezwalają, nie będziemy mogli udzielić Ci informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. jeżeli informacje te zostały przekazane organom ścigania, prokuraturze, sądowi.
 • Prawo do sprostowania danych. Masz prawo do żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  W przypadku gdy nastąpiły zmiany w Twoich danych osobowych, a także jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy niedokładne lub niekompletne dane osobowe, prosimy o poinformowanie nas o konieczności dokonania sprostowania. PLANT-I-BOOST SIA w takim przypadku ma prawo zażądać od Ciebie przedstawienia dokumentów uzasadniających sprostowanie.
 • Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz niezwłocznego usunięcia danych osobowych, gdy tylko przestaną one być potrzebne (a) do wykonania umowy, (b) do wykonania naszych uzasadnionych interesów (c) w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, postępowań prawnych lub realizowanego wniosku rządu. Po wycofaniu wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że takie wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przed wycofaniem zgody.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy wniesiesz sprzeciw i nie ma uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania. Jeśli skorzystasz z ww. praw, nadal będziemy mieli prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład w celu wykonania lub obrony praw i interesów prawnych, dochodzenia roszczeń, praw innych osób fizycznych lub prawnych. Zapewnimy ograniczenie Twoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu lub w posiadaniu naszych partnerów, jeśli nie będzie to wymagało od nas niewspółmiernie dużego wysiłku.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, chyba że jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub istnieją bezsporne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. PLANT-I-BOOST SIA będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji lub obrony praw i interesów prawnych, dochodzenia roszczeń (na przykład na potrzeby postępowania sądowego).
 • Inne prawa wynikające z RODO. Więcej informacji znajdziesz na stronie RODO.
 • PLANT-I-BOOST SIA ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa. Możesz zażądać informacji o dostępności swoich danych osobowych, a także ich sprostowania i usunięcia, jak również możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych i wyrazić sprzeciw, pisząc na adres e-mail liga.ansone@ljlinen.com lub dzwoniąc pod numer 26167425. W przypadku naruszenia Twojej prywatności masz prawo do ochrony swoich interesów określonych w aktach prawnych, złożenia skargi do rozpatrzenia przez PLANT-I-BOOST SIA, Państwową Inspekcję Danych lub wniesienia pozwu do sądu.